§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.artroom.com.pl, prowadzony przez Art and Business Club z siedzibą w Warszawie, ul. Gabriela 10A, (dalej zwany Administratorem)
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agnieszka Wolska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art & Business Club pod adresem: ul. Gabriela 10A, 01-347 Warszawa, zarejestrowaną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posługująca się nr NIP 5222382631, REGON 140172155. Kontakt e-mail do sklepu: info@artroom.pl.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu wwww.artroom.pl

§ 2 Cel i Zakres zbierania danych
Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
o nazwisko i imię,
o adres zamieszkania,
o adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
o adres poczty elektronicznej,
o numer telefonu.
o nazwa firmy oraz NIP-opcjonalnie
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, zostaną dobrowolnie przekazane składając swoje zamówienie poprzez formularz zamówienia.
4. Niektóre pola formularza są oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć wyżej wymienionych usług.
5. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu zawarcia i wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania.
6. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
.

§3 Podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do zawarcia ww. umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. założenie konta w Sklepie,
2. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Skutek niepodania danych:
8. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
a. brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
b. brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
c. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
d. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

§4 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
1. Przysługuje Państwu, jako Użytkownikom Artroom:
a) prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,
b) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
c) prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
d) prawo do bycia zapomnianym,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,
f) prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
g) prawo do sprzeciwu
h) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
i) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,
j) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@artroom.pl.
3. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 1. pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora; 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: a) dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy b) podmioty świadczące usługi księgowe, c) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

4. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 Wykorzystywanie plików cookies-tzw. „ciasteczek”
1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Art & Business Club
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

2. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Do czego używamy ciasteczek?

Artroom.com.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

§ 6 Newsletter
1. Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

2. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze.

3. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
4. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.artroom.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.